استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-استراحت-ریلکس-سالن-سونا.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-باشگاه-بدنسازی-هوازی-ورزشی-تمرین-دستگاه.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-جکوزی-حوضچه-آب-سرد.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-جکوزی-حوضچه-آب-سرد-گرم.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-سونا-خشک-ماساژ-چربی-سوزی.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-عمق-آب-سالن-آبی-آموزش-شنا.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-عمق-آب-سالن-آبی-آموزش-شنا_مسابقات.webp
باشگاه-بدنسازی-اشراق-شرق-تهران-بهترین-لوازم-بدنسازی-فرهنگسرا-خاک-سفید-تهرانپارس.webp
بوفه-کافی-شاپ-فست-فود-خوراکی-تنقلات-در-استخر-ساندویچ-نوشیدنی-استخر-اشراق-فرهنگسرا-.webp
جکوزی-گرم-درمان-مفاصل-حوضچه-آب-سرد-سونا-بخار-دوش-حمام.webp
دوش-آب-گرم-سرد-سرویس-بهداشتی-استخر-فرهنگسرا-اشراق-.webp
دوش-مایو-شنا-آموزش-شناگر-ناجی-تفریح-هیجان-انگیز-تخفیف-استخرهای-ایران.webp
رختکن-کمد-رزرو-بلیت-استخر-با-تخفیف-پولرو-استراحتگاه.webp
سونای-بخار-خشک-استراحتگاه-خستگی-انرژی-بزرگترین-استخر-شرق-خرید-بلیت-پولرو.webp
عکس-پانوراما-استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهرانپارس-خاک-سفید-شرق-پایتخت-محبوب-.webp
فروشگاه-لوازم-شنا-عینک-مایو-دماغگیر-آموزش-شنا-بادی-کودکان-استخر-اشراق-تخفیف-پولرو.webp
مسابقات-بدنسازی-عضله-تغذیه-فعالیت-باشگاه-استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-خرید-بلیت-با-تخفیف.webp
تخفیف-ویژه پولرو.webp
تخفیف-ویژه پولرو.webpاستخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-استراحت-ریلکس-سالن-سونا.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-باشگاه-بدنسازی-هوازی-ورزشی-تمرین-دستگاه.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-جکوزی-حوضچه-آب-سرد.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-جکوزی-حوضچه-آب-سرد-گرم.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-سونا-خشک-ماساژ-چربی-سوزی.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-عمق-آب-سالن-آبی-آموزش-شنا.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-عمق-آب-سالن-آبی-آموزش-شنا_مسابقات.webp
باشگاه-بدنسازی-اشراق-شرق-تهران-بهترین-لوازم-بدنسازی-فرهنگسرا-خاک-سفید-تهرانپارس.webp
بوفه-کافی-شاپ-فست-فود-خوراکی-تنقلات-در-استخر-ساندویچ-نوشیدنی-استخر-اشراق-فرهنگسرا-.webp
جکوزی-گرم-درمان-مفاصل-حوضچه-آب-سرد-سونا-بخار-دوش-حمام.webp
دوش-آب-گرم-سرد-سرویس-بهداشتی-استخر-فرهنگسرا-اشراق-.webp
دوش-مایو-شنا-آموزش-شناگر-ناجی-تفریح-هیجان-انگیز-تخفیف-استخرهای-ایران.webp
رختکن-کمد-رزرو-بلیت-استخر-با-تخفیف-پولرو-استراحتگاه.webp
سونای-بخار-خشک-استراحتگاه-خستگی-انرژی-بزرگترین-استخر-شرق-خرید-بلیت-پولرو.webp
عکس-پانوراما-استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهرانپارس-خاک-سفید-شرق-پایتخت-محبوب-.webp
فروشگاه-لوازم-شنا-عینک-مایو-دماغگیر-آموزش-شنا-بادی-کودکان-استخر-اشراق-تخفیف-پولرو.webp
مسابقات-بدنسازی-عضله-تغذیه-فعالیت-باشگاه-استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-خرید-بلیت-با-تخفیف.webp
تخفیف-ویژه پولرو.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-استراحت-ریلکس-سالن-سونا.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-باشگاه-بدنسازی-هوازی-ورزشی-تمرین-دستگاه.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-جکوزی-حوضچه-آب-سرد.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-جکوزی-حوضچه-آب-سرد-گرم.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-سونا-خشک-ماساژ-چربی-سوزی.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-عمق-آب-سالن-آبی-آموزش-شنا.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-عمق-آب-سالن-آبی-آموزش-شنا_مسابقات.webp
باشگاه-بدنسازی-اشراق-شرق-تهران-بهترین-لوازم-بدنسازی-فرهنگسرا-خاک-سفید-تهرانپارس.webp
بوفه-کافی-شاپ-فست-فود-خوراکی-تنقلات-در-استخر-ساندویچ-نوشیدنی-استخر-اشراق-فرهنگسرا-.webp
جکوزی-گرم-درمان-مفاصل-حوضچه-آب-سرد-سونا-بخار-دوش-حمام.webp
دوش-آب-گرم-سرد-سرویس-بهداشتی-استخر-فرهنگسرا-اشراق-.webp
دوش-مایو-شنا-آموزش-شناگر-ناجی-تفریح-هیجان-انگیز-تخفیف-استخرهای-ایران.webp
رختکن-کمد-رزرو-بلیت-استخر-با-تخفیف-پولرو-استراحتگاه.webp
سونای-بخار-خشک-استراحتگاه-خستگی-انرژی-بزرگترین-استخر-شرق-خرید-بلیت-پولرو.webp
عکس-پانوراما-استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهرانپارس-خاک-سفید-شرق-پایتخت-محبوب-.webp
فروشگاه-لوازم-شنا-عینک-مایو-دماغگیر-آموزش-شنا-بادی-کودکان-استخر-اشراق-تخفیف-پولرو.webp
مسابقات-بدنسازی-عضله-تغذیه-فعالیت-باشگاه-استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-خرید-بلیت-با-تخفیف.webp
تخفیف-ویژه پولرو.webp
تخفیف-ویژه پولرو.webpاستخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-استراحت-ریلکس-سالن-سونا.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-باشگاه-بدنسازی-هوازی-ورزشی-تمرین-دستگاه.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-جکوزی-حوضچه-آب-سرد.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-جکوزی-حوضچه-آب-سرد-گرم.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-سونا-خشک-ماساژ-چربی-سوزی.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-عمق-آب-سالن-آبی-آموزش-شنا.webp
استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-عمق-آب-سالن-آبی-آموزش-شنا_مسابقات.webp
باشگاه-بدنسازی-اشراق-شرق-تهران-بهترین-لوازم-بدنسازی-فرهنگسرا-خاک-سفید-تهرانپارس.webp
بوفه-کافی-شاپ-فست-فود-خوراکی-تنقلات-در-استخر-ساندویچ-نوشیدنی-استخر-اشراق-فرهنگسرا-.webp
جکوزی-گرم-درمان-مفاصل-حوضچه-آب-سرد-سونا-بخار-دوش-حمام.webp
دوش-آب-گرم-سرد-سرویس-بهداشتی-استخر-فرهنگسرا-اشراق-.webp
دوش-مایو-شنا-آموزش-شناگر-ناجی-تفریح-هیجان-انگیز-تخفیف-استخرهای-ایران.webp
رختکن-کمد-رزرو-بلیت-استخر-با-تخفیف-پولرو-استراحتگاه.webp
سونای-بخار-خشک-استراحتگاه-خستگی-انرژی-بزرگترین-استخر-شرق-خرید-بلیت-پولرو.webp
عکس-پانوراما-استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهرانپارس-خاک-سفید-شرق-پایتخت-محبوب-.webp
فروشگاه-لوازم-شنا-عینک-مایو-دماغگیر-آموزش-شنا-بادی-کودکان-استخر-اشراق-تخفیف-پولرو.webp
مسابقات-بدنسازی-عضله-تغذیه-فعالیت-باشگاه-استخر-فرهنگسرای-اشراق-تهران-خرید-بلیت-با-تخفیف.webp
تخفیف-ویژه پولرو.webp

استخر فرهنگسرای اشراق تهران

امروز باز است
تا ساعت 23:00
4
از 83 نظر
شروع قیمت
132,000 تومان
آدرس:
تهران، تهرانپارس- خیابان جشنواره، روبه‌روی مترو فرهنگسرا، جنب فرهنگسرای اشراق، کوچه جعفر پناه، مجموعه ورزشی اشراق تهران
شماره تماس:
021-77000098
امکانات مجموعه
امکانات عمومی
استخر سرپوشیده
سونا خشک
جکوزی
ماساژ
استخر روباز
اتاق سیگار
حوضچه آب سرد
چاله فضایی
سونا بخار
کافی شاپ
فست فود
سرسره پیچ
پارکینگ
حمام سنتی
استخر کودکان
باشگاه بدنسازی
آب درمانی
تراس آفتاب
فروشگاه لوازم شنا
فیش اسپا
غار نمک
تونل مه
بوفه
تونل آب سرد

رزرو بلیت مجموعه استخر فرهنگسرای اشراق تهران

سانس آقایان
22%
دوشنبه 1403/05/01
شروع سانس 17:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
22%
سشنبه 1403/05/02
شروع سانس 17:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
22%
چهارشنبه 1403/05/03
شروع سانس 17:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
22%
پنجشنبه 1403/05/04
شروع سانس 17:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
22%
جمعه 1403/05/05
شروع سانس 17:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
22%
شنبه 1403/05/06
شروع سانس 17:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس آقایان
22%
یکشنبه 1403/05/07
شروع سانس 17:00:00 | پایان سانس 23:00:00
سانس بانوان
22%
دوشنبه 1403/05/01
شروع سانس 08:00:00 | پایان سانس 16:30:00
سانس بانوان
22%
سشنبه 1403/05/02
شروع سانس 08:00:00 | پایان سانس 16:30:00
سانس بانوان
22%
چهارشنبه 1403/05/03
شروع سانس 08:00:00 | پایان سانس 16:30:00
سانس بانوان
22%
پنجشنبه 1403/05/04
شروع سانس 08:00:00 | پایان سانس 16:30:00
سانس بانوان
22%
جمعه 1403/05/05
شروع سانس 08:00:00 | پایان سانس 16:30:00
سانس بانوان
22%
شنبه 1403/05/06
شروع سانس 08:00:00 | پایان سانس 16:30:00
سانس بانوان
22%
یکشنبه 1403/05/07
شروع سانس 08:00:00 | پایان سانس 16:30:00

نزدیکترین ها

امتیاز کاربران به مجموعه استخر فرهنگسرای اشراق تهران

4

83 نظر
کیفیت ارائه خدمات
نحوه برخورد پرسنل مجموعه
کیفیت تصفیه آب و حفظ پاکیزی استخر
قیمت در مقابل کیفیت مجموعه
مکان مناسب و دسترسی به وسایل حمل و نقل
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید
تا به شما کمک کنه هرلحظه که نیاز داشتی خرید بلیت استخر و پارک آبی رو براحتی تهیه کنی! علاوه بر این ما اطلاعاتی از قبیل سانس ها، امکانات، ویژگی و حتی رزرو بلیت رو برای شما فراهم میکنیم ماموریت ما این است که این امکان را فراهم کنیم تا هر کسی بدون دغدغه و بدون اشکالات، بلیت استخر خودش رو در دسترس داشته باشه.
نمادها
نماد اعتماد الکترونیک
شبکه های اجتماعی